Mobilitetsmarkanden är under stor förändring – kanske den största sedan bilens genomslag. Nya och gamla mobilitetsaktörer men också resenärerna är nu med och formar vad som i branschen definierats som ett nytt ekosystem. Denna transformation innebär förändrade och nytillkomna tjänster, förändringar i resebeteende och i affärsmodeller samt i kund- och dataägande.

En av de allra tydligaste trender som driver på utvecklingen generellt, inklusive mobilitetsutvecklingen är digitalisering. Digitalisering, övergången från analoga till digitala teknologier i värdeskapande processer, har varit en påtaglig faktor i samhällsutvecklingen i mer än tre decennier. Trots sin långvarighet så tycks den ändock bli allt mer viktig. I begreppet digitalisering ligger också utvecklingen och hanteringen av så kallad ’big data’. Big data används som begrepp när man diskuterar enorma datavolymer (i storleksordningen terabyte till zettabytes) och avser särskilt hanteringen av dessa volymer. Datan som hanteras kan variera i såväl ursprung som tillämpningsområdet, exempelvis Mobility-as-a-Service (MaaS) är ett exempel på en konkret tjänst som baseras på stora datavolymer. Efter processandet av data inom ramen för denna tjänst tillhandahålls sedan användaren en individualiserad utformning av tjänsten i fråga.

Redan 2016 presenterades i en EU-rapport att mobilitet nu bör betraktas som en informationstjänst med fysiska transportprodukter, istället för en transportprodukt med tilläggstjänster. Stora belopp investeras i mobilitet och mobilitet förväntas vara ett av de viktigaste affärsområdena i världsekonomin år 2030.

Transportsektorn har tidigare haft stora tekniska förändringar, till exempel genom införandet av tåg och privatbilar. Båda dessa uppfinningar medförde betydande förändringar i städer och samhällen. I dag står sektorn inför ett teknologiskt skifte drivet av utveckling i den digitala ekonomin.

Digitalisering och möjligheten att skapa värde från data förändrar samhället på ett antal områden. Nya affärsmodeller uppstår, värdekedjorna i branscher förändras och särskilt tydlig är framväxten av plattformsföretag och användningen av artificiell intelligens (AI). Detta har förändrat ett antal industrier betydligt. I den här nya digitala ekonomin är det data som är bränslet. Data är en nyckel i värdeskapande i den moderna ekonomin. Den bidrar till produktivitetstillväxt, högre effektivitet och ökad kvalitet inom olika sektorer och branscher, så även inom mobilitetssektorn.

Artificiell intelligens är en av de viktigaste möjliggörande teknologierna i detta decennium. Det beror på tillgång till betydande mängder data, kraftfulla datorresurser och inte minst framsteg i algoritmer. Vilken lösning, pris och särskilda villkor en tjänst erbjuds med eller hur en självkörande bil ska agera i specifika situationer är exempel på framsteg. Algoritmerna som styr är utvecklade för att förbättras vid tillgång till stora datasätt, och med artificiell intelligens kan gigantiska mängder data hanteras snabbt. Privatpersoner delar redan idag ut stora mängder data om sig själva genom användning av datadrivna tjänster. Till exempel Google Maps registrerar och sparar alla förflyttningar en person har gjort även om appen inte används (såvida man inte aktivt väljer bort den här funktionen). Detta är data som, använt på rätt sätt, kan förbättra tillgänglighet och hållbarhet i både urbana och rurala miljöer. 

Kollektivtrafiken har under alla år samlat på sig mängder med data, data som kanske inte alltid utnyttjats på bästa sätt. Eventuellt är det på grund av bristande digitaliseringsnivå, eller otydlighet i uppdrag att denna värdefulla data inte använts. Men med dagens utveckling ser vi det som en absolut nödvändighet att använda sin data i olika modeller. Det kan vara att genom artificiell intelligens eller maskininlärning bättre förstå sin kund för att på så sätt kunna skapa effektivare, mer individuella och optimerade erbjudande till sina nuvarande och kommande kunder.