Vi skickade Jenny Lundblad, en av IUS grymma projektledare på årets kollektivtrafikdag som ägde rum den 15 maj 2019. Det blev en lång och intensiv dag fylld av skickliga talare och intressanta diskussioner. Ämnen som kollektivtrafikens utmaningar, innovationsbehov, nationellt biljettsystem och miljöfrågor behandlades. Här kommer Jennys egna tankar från dagen.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth talade inledningsvis om vikten av att vi alla inom branschen har ett ansvar. I Sverige är vi förebilder och inspiration för många andra länder. Han framhöll också stora satsningar som görs inom hållbara transporter med flera smarta kollektivtrafiklösningar.

Maria Börjesson från VTI talade om utmaningarna som kollektivtrafiken står inför när det kommer till ökade kostnader, samtidigt som antalet resenärer inte ökar i samma takt. Hon påtalade också att kollektivtrafiken i Sverige inte leder till att antalet resor med bil minskar, utan att de nya kollektivtrafikresenärerna främst är tidigare cyklister, vilket blir kontraproduktivt.

Fler talare pratade om vikten av att främja innovationer inom ramen för upphandlingar, det måste få finnas utrymme för detta även under tiden som upphandlings-avtalet löper. Ellen Heldahl från svenskt näringsliv uppmanar branschen till att upphandla funktion istället för specifikation när det kommer till den kravställning man har. Hon såg också att innovation skall ha en given plats i avtalen för just upphandlingar.

Nationellt biljettsystem var en het potatis. Helena Leufstadius och Gerhard Wennerström såg BOB- (biljett- och betal) standarden som en väsentlig och avgörande faktor för att nå framgång när det nya systemet skall träda i kraft 2022. ”Vi skall ta till vara på den kunskap som finns inom området och använda oss av BOB-standarden”. Det nationella systemet bör inte fokusera på en tekniklösning utan istället på det som man vill åstadkomma.

Miljön och klimat hade en stor del av dagens agenda. Bland annat talade Malin Aldenius, doktorand från Lunds universitet om vilka möjligheter och utmaningar som finns med att elektrifiera bussbranschen.

Många lyfte också samverkan och samarbeten mellan offentliga och privata aktörer som nödvändiga för att kollektivtrafiksbranschen skall lyckas i framtiden. Vi besitter alla olika expertis och all vår gemensamma kunskap behöver vävas samman för att hitta dom bästa och hållbara lösningarna för våra framtida transporter.

– Jenny Lundblad, projektledare IUS innovation